Rovnako ako súdny proces aj mediácia hoci v porovnaní so súdnym procesom je menej formálna, má tiež svoje zabehnuté pravidlá a postupy.

Čo teda môžete očakávať, ak sa rozhodnete vyriešiť svoj spor práve mediáciou?

→  na mediačnom stretnutí sú prítomní mediátor a strany sporu, teda ten, kto stretnutie inicioval a druhá strana sporu.

→ v určitých prípadoch sa mediačného procesu môže zúčastniť  aj ďalší mediátor a    zástupcovia sporiacich sa strán, pričom zástupcami môžu byť najmä právni zástupcovia alebo zákonní zástupcovia neplnoletých osôb alebo osôb s obmedzenou právnou spôsobilosťou

→ ak je to potrebné a nevyhnutné môžu sa mediácie zúčastniť znalci či experti, iní odborníci, napr. lekár, psychológ, psychiater, sociálny pracovník a pod. a taktiež osoby, ktoré sú riešením problému dotknuté, napr. príbuzní strán sporu.

→ účasť iných osôb na mediácii je podmienená súhlasom všetkých strán sporu

→ mediačné stretnutie môže prebiehať buď spoločne – strany sporu a mediátor alebo oddelene ( individuálne ) sedenia využíva mediátor v prípade, keď by jedna zo strán sporu pred druhou stranou sporu nechcela alebo nevedela vypovedať také skutočnosti, ktoré sú dôležité pri pochopenie konfliktu.

→ jedno mediačné sedenie zvykne obvykle trvať  jednu hodinu, maximálny čas odporúčaný na jedno mediačné sedenie sú tri hodiny, v prípade, že sa stranám sporu na sedení nepodarí spor vyriešiť, dohodne sa s nimi mediátor na ďalšom stretnutí

Mediácia môže prebiehať formou spoločnej mediácie (prítomné sú obe sporové strany) alebo formou oddelenej mediácie (prítomná je vždy iba jedna sporová strana).

Mediačné stretnutie trvá podľa časových možností účastníkov od jednej do niekoľkých hodín. Celková dĺžka trvania mediačných stretnutí v bežných sporoch zväčša nepresiahne 3-4 hodiny. Ak to časové možnosti účastníkov a ich pripravenosť k dohode umožňujú je možné ukončiť spor kvalitnou dohodou v priebehu 1-2 dní od podpísania Dohody o začatí mediácie.

Počet mediačných stretnutí je individuálny a líši sa od prípadu k prípadu, no zväčša ide o 1 až 3 stretnutia (každé trvá optimálne 60 – 90 min.). Maximálny odporúčaný počet je 5 – 6 mediačných stretnutí.

Ako prebieha mediácia v našej mediačnej kancelárii?

Jedna zo strán ma osloví a iniciuje mediačné konanie.

Oslovia ma obe strany súčasne z vlastnej iniciatívy.

Strany ma oslovia na odporúčanie súdu riešiť spor mediáciou.

1.) Úvodný kontakt

V štandardnom a ideálnom prípade mediačnému procesu predchádza oslovenie mediátora a to aspoň jednou zo sporných strán, pričom kontaktovať mediátora je možné buď prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu.

V rámci úvodnej diskusie si s Vami mediátor prejde základnú podstatu sporu a zároveň aj doterajšie kroky, ak sa sporná strana snažila tento spor už riešiť. V prípade, že existujú dokumenty týkajúce sa sporu, tak je potrebné ich na úvodnú konzultáciu so sebou priniesť.

Následne mediátor posúdi, či popísaný spor je vhodný na mediáciu alebo nie. Ak z podaných informácií vyplýva, že spor je vhodný na mediáciu, mediátor osloví písomne ( prípadne i telefonicky) a to v čo najkratšom čase, druhú budúcu stranu sporu k účasti na mediácii, pričom po vysvetlení problému a princípu mediácie, má protistrana možnosť súhlasiť s mediáciou alebo mediáciu odmietnuť.

V prípade súhlasu druhej strany s takýmto riešením, mediátor dohodne dátum, miesto a čas  spoločného stretnutia, ktoré bude vyhovujúce pre obe strany sporu.

V prípade, ak sa z akéhokoľvek dôvodu odmietate stretnúť s druhou stranou sporu, je možné využiť jednu z foriem mediácie (napr. tzv. „shuttle“ mediácia, online mediácia), pri ktorej stretnutie sporiacich sa strán nie je nutné.

Navyše, v prípade, ak mediátor počas mediácie zistí skutočnosti (napr. zrejmá dominancia, alebo  submisivita, rastúca agresivita jedného, alebo oboch účastníkov, iritácia, distrakcia atď.) ktoré znemožňujú jej korektný priebeh, sám účastníkom navrhne jednu z vyššie uvedených foriem mediácie.

Úvodná konzultácia trvá cca 60 minút, ale odporúčame vyhradiť si 1,5 hodiny, aby ste neboli v časovej tiesni.

2.) Predmediačné stretnutie

V prípade, ak protistrana vysloví súhlas s riešením sporu prostredníctvom mediácie, prebehne úvodné prvé mediačné stretnutie, v rámci ktorého prebehnú nevyhnutné formality potrebné na oficiálne začatie mediácie.

V úvodnej časti stretnutia si zúčastnené strany sporu spolu s mediátorom stanovia vzájomné základné pravidlá komunikácie, ktoré budú platiť aj počas ďalších stretnutí ( v prípade, že budú potrebné ).

Zároveň mediátor vysvetlí princípy mediácie, priebeh mediačného procesu a svoju úlohu v ňom.  Zdôrazní nevyhnutnosť nestrannosti, nezaujatosti a taktiež diskrétnosti všetkých zúčastnených o skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu procesu mediácie dozvedia.

Poučím Vás o dobrovoľnosti mediácie, o možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, ako aj o dôvernosti celého procesu.

Tiež sa dohodne výška a spôsob platby finančnej odmeny mediátora podľa cenník.

Napokon sa spíše Dohoda o začatí mediácie, ktorú spoločne so všetkými stranami sporu mediátor podpíše.

Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa zákona o mediácii v Knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

5.) Mediačná dohoda

Ak sa  účastníci mediačného stretnutia dohodli na takom riešení sporu, že je prijateľné pre všetky zúčastnené strany, pristúpi mediátor k spísaniu mediačnej dohode.

Obsahom mediačnej dohody sú jasne a zrozumiteľne definované jednotlivé body, ktoré viedli k vyriešeniu sporu, tak aby boli uspokojené potreby zúčastnených strán sporu.

Mediačná dohoda musí byť vyvážená, reálna, konkrétna, časovo vymedzená, dosiahnuteľná, jasná, jednoznačná, zrozumiteľná a čitateľná.

Podpísaním tejto dohody je mediačný proces ukončený a úloha mediátora ukončená.

Spísaná a podpísaná mediačná dohoda zaväzuje jej účastníkov plniť povinnosti ku ktorým sa v nej zaviazali.

V mediačnej dohode si účastníci môžu dohodnúť aj tzv. poistku, t.j.  čo nastane v prípade, ak niektoro z účastníkov tejto dohody nebude dodržiavať resp. plniť jej obsah.

Právne účinky platnej a záväznej dohody môžu byť rozšírené o možnosť oprávnenej strany podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie.

Predpokladom toho, aby bolo možné dovolávať sa takýchto účinkov dohody, je jej spísanie vo forme notárskej zápisnice alebo jej schválenie ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom ,podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k deťom ako aj v otázkach výživného je potrebné, aby bola dohoda schválená súdom, aby bola exekučným titulom.

3.) Vypovedanie sporu

V tejto fáze stretnutia si mediátor vypočuje všetky dotknuté strany sporu, pričom každá strana sporu dostáva neprerušovaný  priestor a čas na vysvetlenie svojho pohľadu na predmet sporu a možné návrhy na jeho riešenie. Čas prejavu každej strany sporu by mal byť rovnaký.

V prípade, že nastane situácia, že sa strany sporu nevedia dohodnúť, kto opíše situáciu zo svojho pohľadu ako prvý z pravidla začína rozprávať ten, kto kontaktoval mediátora alebo mediátor navrhne losovanie.

Ak je to vhodné a potrebné, môžu obe strany sporu svoje rozprávanie doložiť dôkazmi.

Úlohou mediátora v tejto fáze  je aktívne počúvať a dohliadať na dodržiavanie stanovených pravidiel a dôstojný priebeh mediácie. Ak to uzná za vhodné, môže klásť doplňujúce a objaňujúce otázka, tak, aby čo najzrozumiteľnejšie pochopil jadro sporu.

Mediátor samotné riešenie sporu nenavrhuje, len pomáham pri jeho hľadaní.

Na záver sa mediátor snaží neutrálnym spôsom naformulovať vypočuté stanoviská zúčastnených strán tak, aby vytvoril priestor pre hľadanie riešenia.

4.) Definovanie sporu a hľadanie možných riešení

V ďalšom priebehu stretnutia sa mediátor snaži pomôcť stranám sporu uvedomiť si, prečo samotný spor vznikol a prostredníctvom komunikácie  aj o vzájomné pochopenie názorov a postojov strán.

Pomáha účastníkom mediačného stretnutia nájsť príčinu sporu a cestu, ako sa z neho dostať.

Ak na prvom mediačnom stretnutí sa stranám sporu nepodarí nájsť spoločné prijateľné východisko,  ale sú ochotné pokračovať v hľadaní, mediačné stretnutie sa ukončí a zúčastnené strany sporu si dohodnú termín ďalšieho stretnutia.