Cenník mediačných služieb

Výkon činnosti mediátora je podľa ust. § 4 ods.1 zákona o mediácii podnikaním a mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Výška odmeny mediátora a spôsob jej určenia je súčasťou Dohody o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára písomne pred začatím mediácie. Každá zúčastnená strana, pokiaľ sa nedohodnú inak, platí polovicu dohodnutej odmeny.

Odmena mediátora je nastavená tak, aby bola finančne výhodnejšia ako súdne konanie. Pri oslovení mediátora sa neplatia žiadne poplatky, ako pri podaní podnetu na súd.

Spôsob tvorby ceny vychádza z týchto kritérií (predmet sporu, typ sporu, právna subjektivita účastníkov mediačného konania).

Neriešim mediáciu v spotrebiteľských sporoch.

ZÁKLADNÉ SLUŽBY

Jednorazový poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie vrátane úvodnej konzultácie (prevzatie a preštudovanie prípadu, príprava podkladov a materiálov pre mediačné konanie, pozvánka na mediačné stretnutie pre druhého účastníka vrátane poštovných a telekomunikačných výdavkov ) 40,- EUR
Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou pre účely ďalšieho súdneho konania 15,-EUR
Vyhotovenie potvrdenia o skončení mediácie 15,- EUR
Vyhotovenie potvrdenia o účasti na mediácii osobám prizvaným k mediácii 15,-EUR
Iné konzultácie a poradenstvo v rámci predmediačnej prípravy podľa dohody
Poplatok za vyhotovenie odpisu listiny/kópie listiny zo spisu 1,50,- EUR/za každú stranu

Občiansky sektor 

FO -nepodnikatelia ( susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory, majetkové spory a iné občianskoprávne spory)
nemajetkové spory:

(rodinné spory, partnerské spory, rozvod, starostlivosť o deti, susedské spory, komunitné spory a pod.)

40 Eur / za každú začatú hodinu
majetkové spory:

 • do 1.660,- €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa
 • viac ako 1.661,- €
60 Eur / za každú začatú hodinu

100 Eur / za každú začatú hodinu

Súkromný podnikateľský sektor

Fyzické osoby -podnikatelia  a právnicke osoby
nemajetkové spory :

 • fyzické osoby – podnikatelia
 • právnické osoby – podnikatelia
60 Eur/ za každú začatú hodinu

90 Eur/ za každú začatú hodinu

majetkové spory:

 • do 1.660,- €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa
60 Eur/ za každú začatú hodinu
 • od 1.660 do 3.318 €
100 Eur/ za každú začatú hodinu
 • od 3.320 do 6.640 €
10 % z hodnoty
 • od 6.641 do 16.600 €
7 % z hodnoty
 • od 16.601 do 33.200 €
5 % z hodnoty
 • od 33.201 do 66.400 €
2 % z hodnoty
 • viac ako 66.401 €
1 % z hodnoty
 • alebo hodinová sadzba dohodou

Štátny sektor

Fyzické osoby – nepodnikatelia, FO- podnikatelia, PO – podnikatelia ( štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchov  a vzdelávanie, pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)
nemajetkové spory  a pracovné spory 40 Eur/ za každú začatú hodinu
majetkové spory:

 • do 3.320€ alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie
  nie je známa
80 Eur/ za každú začatú hodinu
 • od 3.321 do 6.640 €
8 % z hodnoty
 • od 6.641do 16.600 €
5 % z hodnoty
 • od 16.601 do 33.200 €
3 % z hodnoty
 • od 33.201 do 66.400 €
2 % z hodnoty
 • viac ako 66.401 €
1 % z hodnoty

Doplňujúce informácie k cenníku

 • K uvedeným cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.
 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú aj začatú (neúplnú) hodinu mediačného sedenia.
 • Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdajov spojených s mediáciou, najmä úhradu poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovného a iných preukázateľných nákladov, s čím sú účastníci sporu oboznámení.
 • Predmediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ o riešenie sporu mediáciou, a to na základe účtovného dokladu vystaveného mediátorom.
 • Poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie uhradený klientom alebo klientmi sa v prípade odmietnutia riešiť spor mediáciou zo strany respondenta (druhej strany sporu) nevracia.
 • Pri kombinácii účastníkov mediácie rôznej právnej subjektivity sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje 1/2 súčtu jednotlivých sadzieb.
 • Mediátor má nárok na odmenu bez ohľadu na výsledok mediácie.
 • Je možná oddelená mediácia alebo spoločná. Všetko záleží na dohode s účastníkom, ktorý začína mediáciu.
 • Každá zúčastnená strana, pokiaľ sa nedohodnú inak, platí polovicu dohodnutej odmeny.
 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
 • Spôsob platby sa určí na základe dohody najčastejšie platbou v hotovosti, príp. prevodom na bankový účet mediátora.
 • Mediátor má nárok na odmenu bez ohľadu na výsledok mediácie. Keďže účasť a zotrvanie v mediácii je založené na zásade dobrovoľnosti, mediátor nezodpovedá za prípadnú neúčasť konkrétnej sporovej strany na mediácii, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.
 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon predmediačnej činnosti a výkon mediácie. V tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne danému účastníkovi (napr. znalecký posudok).
 • Nakoľko jednou zo základných zásad mimosúdneho riešenia sporov (mediácie) je dobrovoľnosť, strany zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že mediátor nezodpovedá za prípadnú neúčasť ktorejkoľvek zo strán zúčastnených na mediácii na mediačnom konaní, ako ani za ukončenie mediácie bez dosiahnutia dohody.
 • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody.
 • Ak dôjde k mediácii, poplatky spojené s predmediačnou činnosťou a mediáciou sa účtujú obom stranám pomerne, t. j. každá strana hradí ½ zo sumy účtovanej za predmediačnú činnosť, ak sa strany v dohode o začatí mediácie nedohodli inak.
 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda alebo zápis – pred začatím mediačného konania.
 • Začiatok a skončenie mediácie sa vyznačujú zápisom v Knihe mediácii, okrem toho sa vyznačujú v zápisnici / záverečnej správe, ktorá korešponduje s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.
 • V prípade, že sa na žiadosť zúčastnených strán dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, bude vyhotovovať následne  vo forme ustanovenej príslušným zákonom ako vykonateľný (exekučný) titul, popri odmene mediátora vzniknú náklady na úhradu ceny za vyhotovenie notárskej zápisnice (výšku stanovuje vyhláška o odmenách a náhradách notárov), na poplatok za schválenie zmieru na súde (výšku stanovuje zákon o súdnych poplatkoch) alebo na poplatok za schválenie zmieru na rozhodcovskom súde (v zmysle cenníka rozhodcovského súdu).
 •  Mediácia je prípustná aj v prípade, ak vo veci už prebieha súdne konanie. V prípade úspešnej mediácie, ktorá vyústi do schválenia súdneho zmieru, sa už zaplatené súdne poplatky vracajú nasledovne: „Podľa § 11 ods. 7 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení: „Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak správny súd zastaví konanie o správnej žalobe z dôvodu uspokojenia žalobcu, vráti sa žalobcovi 75% zo všetkých zaplatených poplatkov„.

Tento Sadzobník poplatkov za poskytovanie mediačných služieb je platný a účinný od 1.2.2020.