JUDr. Silvia Kompanová
mediátorka

Vzdelanie:

  • 2010 – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, titul Mgr.
  • 2013 – Právnická fakulta UK v Bratislave – Rigorózna skúška, titul JUDr.
  • 2014 – Slovenská komora exekútorov v Bratislave – Exekútorská skúška
  • 2019 – Odborná skúška mediátor

V období od roku 2015 do 2016 som pracovala v poisťovníctve na pozícii právnik.

JUDr. Silvia Kompanová je zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR  pod reg. č. 1952 a mediáciu vykonáva ako samostatný mediátor od roku 2019.

Mediačné služby sú poskytované mediátorkou predovšetkým v sídle kancelárie mediátorky.

Mediátorka poskytuje mediačné služby v slovenskom jazyku.

Neriešim mediáciu v spotrebiteľských sporoch.