Aké má mediácia výhody oproti súdnemu konaniu?

Kľúčovou výhodou mediácie je hlavne ten fakt, že o Vašich záujmoch rozhodujete len Vy a nie tretie strany.

Veľkým plusom je aj tá skutočnosť, že pomáha stranám vytvoriť medzi nimi priestor na korektné vzťahy do budúcnosti a na rozdiel od súdneho konania ju máte pod kontrolou.

Oproti súdnemu konaniu, kde je celý proces zdĺhavý kvôli nedostatočne rýchlemu riešeniu sporov, dlhým prieťahom a množstvu prerokovávaných vecí,  kde začiatok procesu môže nastať aj niekoľko mesiacov po podaní podnetu na súd, mediácia môže začať prakticky hneď po oslovení mediátora. Celý proces mediácie predstavuje niekoľko sedení, v ideálnom prípade sa strany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí.

Kým pri súdnom rozhodnutí jedna strana vyhrá a druhá prehrá, výsledkom mediácie je obojstranne výhodná dohoda. Takže mediáciou sa rozhádaným stranám nezhoršujú vzťahy, práve naopak, vďaka mediácii môžu strany naďalej pokračovať v spolupráci či už v obchodnom, alebo rodinnom prostredí.  Mediácia tiež napomáha rozvíjať rešpekt k názorom iných ľudí, pretože pri mediácii sú zúčastnené strany počúvať názor druhej strany v pokojnej atmosfére.

Je to nestranná osoba, ktorá v mediácii zastupuje obe strany sporu súčasne, nie ako napr. advokát, ktorý háji prioritne záujmy svojho klienta. Pre mediátora sú klienti obe strany. Obom rovnako v spore pomáha pochopiť sa navzájom, pretlmočiť emócie a slová do jemnejšej reči, tak aby druhá strana pochopila, aké sú skutočné záujmy protistrany, nie len jeho stanovisko. Zmierňuje konflikt medzi stranami, pomáha im hľadať spoločné riešenia, také ktoré by boli výhodne pre obe strany.

Mediácia má nesporne množstvo výhod a v porovnaní so súdnym konaním ju charakterizuje najmä:

Diskrétnosť

 • mediátor, ako aj zainteresované strany sú v rámci mediačného konania viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o tom, čo odznelo na mediácii
 • ak sa strany sporu nedohodnú inak, mediátor nemôže v danom spore svedčiť na súde ako svedok
 • mediácia je neverejný proces, okrem mediátora a strán sporu sa na nej môžu zúčastniť len osoby, s ktorými súhlasia samotné strany sporu a mediátor

Dobrovoľnosť

 • účastníci sporu musia s mediačným konaním súhlasiť, inak nie je mediácia možná
 • jedna z kľúčových výhod mediácie, ktorá sprevádza celý mediačný proces od jeho začatia až do podpísanie mediačnej dohody
 • prejavom dobrovoľnosti je aj možnosť kedykoľvek od procesu mediácie ustúpiť

Dôvernosť

 • strany sporu ako aj mediátor sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s predmetom mediácie

Flexibilita

 • strany sporu samé navrhujú možné riešenia, ktoré obom vyhovujú
 • prebieha najčastejšie v mediačnej kancelárii a v termínoch dohodnutých stranami sporu

Finančná výhodnosť

 • celkové finančné náklady sú výrazne nižšie ako pri riešení sporu súdnou cestou
 • v závislosti od druhu konfliktu Vám môže ušetriť niekoľko stoviek až tisíc EUR
 • navyše ak sa už začalo súdne konanie , ale spor sa podarí urovnať mediáciou, vráti sa časť súdnych poplatkov

Mlčanlivosť

 • mediátor je povinný zachovať absolútnu mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa počas riešenia sporu dozvie, pričom tejto mlčanlivosti ho môžu zbaviť jedine strany sporu

Možnosť výberu mediátora

 • v porovnaní so súdnym konaním, kde strany výber sudcu ovplyvniť nemôžu, práve pri mediácii majú možnosť voľby si mediátora samé vybrať

Neverejnosť

 • zúčastňujú sa mediačného sedenia iba tí, ktorých sa konflikt bezprostredne týka, t.j. strany sporu

Časová výhodnosť

 • dĺžka mediačného procesu sa počíta na niekoľko dní, týždňov, max.však 6 mesiacov
 • je možne ju začať už v priebehu niekoľkých dní po oslovení mediátora
 • v jednoduchších prípadoch sa podarí dosiahnuť mediačnú dohodu už na prvom mediačnom stretnutí
 • spor je možné riešiť okamžite, netreba čakať na stanovenie termínu treťou osobou ako je to pri súdnom konaní
 • nemusíte čakať na súdy, odročené pojednávania či nekonečné odvolania, ak druhá strana alebo Vy nie ste s rozsudkom spokojní

Neformálnosť

 • mediácia napriek istým pravidlám a zásadám je procesom maximálne sa prispôsobujúcim potrebám jeho stranám sporu
 • celý priebeh a forma mediácie závisí od dohody strán sporu s mediátorom ako a kde bude celá mediácia prebiehať, najčastejšie je to však v kancelárii mediátora

Rýchlosť

 • možnosť účastníkov sporu dohodnúť sa už na prvom stretnutí
 • strany sporu nemusia čakať na vytýčenie pojednávania ako je to pri súdnom konaní, ale spor môžu začať riešiť okamžite

Nezávislosť a nestrannosť

 • mediátor musí byť osoba, ktorá spĺňa všetky požiadavky podľa platnej legislatívy
 • mediátor nemá mať žiadny vzťah k osobám sporu, alebo k predmetu sporu, okrem prípadu, že sa sporné strany s mediátorom nedohodnú inak
 • nie je ani sudca, ani advokát strán sporu
 • mediátor nemá voči stranám predsudky, nie je zaujatý, ani nepodporuje žiadnu zo strán a zabezpečuje, aby sa strany podieľali na riešení svojho konfliktu rovným dielom
 • mediátor neobhajuje žiadnu zo strán

Rovnoprávnosť účastníkov sporu

 • strany sporu sú si rovnocenné, žiadna nemá vyššie postavenie
 • s mediáciou musia súhlasiť obe strany sporu
 • nie je tu víťaz, ani porazený, ale platí princíp ukončenia sporu ,,WIN-WIN“ (víťaz-víťaz)

Nezhoršujú sa vzťahy medzi stranami sporu

 • na rozdiel od súdneho konania nenarúša budúce vzťahy, dokonca môže dať rozhodujúci imlupz k ich rozvíjaniu, ak sú strany nútené v budúcnosti nejakých spôsobom spolupracovať alebo komunikovať

Možnosť oddelenej mediácie

 • V prípade, že rozhádané strany nemôžu vôbec spolu komunikovať, ale sú ochotné riešiť spor dohodou, je možné mediáciu viesť oddelene s každým účastníkom.

Efektívnosť

 • efektívne riešenie situácie tak, ako to vyhovuje zainteresovaným  účastníkom konania
 • na vyriešení sporu sa v mediačnom konaní podieľajú účastníci konania rovnakým dielom